Księgi handlowe

Księgi handlowe

Dokumenty te, pozwalają na dokładne odnotowanie każdego zdarzenia gospodarczego w firmie. Składają się z wykazów obrotów, sald oraz inwentarza, czyli aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Niektóre spółki mają obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, a część dobrowolnie wybiera tę formę zapisu.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych?

Do ich  prowadzenia zmuszone są spółki kapitałowe, komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także osoby fizyczne i spółki, które przekroczą limit przychodów wynoszący 2 000 000 euro na rok. Prowadzenie takiej dokumentacji pozwala na przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie sytuacji finansowej w firmie, dzięki czemu jest ona także wykorzystywana dobrowolnie przez niektórych podatników. Na podstawie dokumentów tego rodzaju można prognozować dalsze losy firmy czy przedsiębiorstwa.

Jak wyglądają księgi handlowe?

Obecnie najczęściej spotyka się je w formie programów komputerowych. Na zawartość całego dokumentu powinien składać się dziennik, księga główna, pomocnicza, zestawienie obrotów i sald kont z obu dokumentów oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Zadbaj o odpowiednią ewidencję z firmą AnnMar

Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości dokumentacja handlowa powinna być prowadzona w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i bieżący. Oznacza to, że dane powinny być zapisywane zgodnie z rzeczywistością i znajdować się na odpowiednio przygotowanych kontach. Wymóg sprawdzalności oznacza, że każde opisane zdarzenie powinno być możliwe do udowodnienia – należy zatem przechowywać kompletną dokumentację. Biuro rachunkowe AnnMar z siedzibą w Kaliszu oferuje skrupulatne i dokładne prowadzenie dokumentacji.

  • Wraz z rozpoczęciem działalności opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz otwarcie Ksiąg Handlowych.
  • Pomoc w zgłoszeniu Spółki do CRBR.
  • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych.
  • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji w celu rozliczania podatku VAT
  • Sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, 
  • Sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych 
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS .
  • Sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi CIT-8. 
  • Zamknięcie roku obrachunkowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
  • Monitoring i windykacja należności i zobowiązań.

 

Warto przeczytać:

Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych1)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

 
Copyright © 2021 Biuro Rachunkowe AnnMar . Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl
Biuro Rachunkowe AnnMar | ul. Staszica 5 (I piętro), 62-800 Kalisz | tel. 695 15 35 45 | e-mail: biuro@biuroannmar.com.pl